A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG MN QUỲNH LÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/KH-MNQL

 

Quận Hai Bà Trưng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh năm học 2022-2023

 
  

 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/5/2022 về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng;

Căn cứ kết quả điều tra trẻ trên địa bàn phường Quỳnh Lôi, điều kiện cơ sở, vật chất đội ngũ và tình hình thực tế của nhà trường,

Trường Mầm non Quỳnh Lôi xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học Mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục,đảm bảo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bànphường Quỳnh Lôi và quận Hai Bà Trưng. 

2. Điều tra chính xác số trẻ trên địa bàn phường Quỳnh Lôi, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, quan tâm đến trẻ mẫu giáo 5 tuổi cần PCGD. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường MN Quỳnh Lôi, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Đảm bảo quy mô trường lớp theo quy định (giảm số lớp nhà trẻ, tăng lớp mẫu giáo để đáp ứng số trẻ/lớp đảm bảo công tác CS và GD trẻ), ổn định số lớp và số học sinh đảm bảo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch của UBND quận. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày; phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập (Nếu có)

4. Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân trong Ban tuyển sinh và CB, GV, NV nhà trường chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Thủ trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trước Phòng GD và UBND quận Hai Bà Trưng.

          II. NỘI DUNG:

          1. Thông tin của nhà trường:

          1.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

          - Tổng số cán bộ, GV, NV: 45, trong đó:

          + Giám hiệu: 03 người. Trình độ: 03 Đại học

          + Giáo viên: 30 (Biên chế: 29; Hợp đồng: 01). Số giáo viên đạt chuẩn (Theo Luật Giáo dục năm 2019): 25/30 (Đạt tỷ lệ: 83,3%). Trong đó có 03 giáo viên trên 53 tuổi. 02 giáo viên đang theo học lớp Đại học SPMN.

          + Nhân viên: 12 (Biên chế: 02; Hợp đồng: 10)

          1.2. Học sinh:(Năm học 2021-2022)

          - Tổng số lớp: 12.Tổng số học sinh: 449

          - Trong đó:

+ Nhà trẻ (Số lớp: 03. Số HS: 90);

+ Mẫu giáo bé (Số lớp: 03. Số HS: 105);

+ Mẫu giáo nhỡ (Số lớp: 03. Số HS: 139);

+ Mẫu giáo lớn (Số lớp: 03. Số HS: 115).

          1.3. Cơ sở vật chất:

          - Số phòng học:12.

Các lớp học có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ trẻ

          - Các phòng khác: 03 phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho các phòng: Phòng nghệ thuật, phòng thể chất, phòng đa năng.

          2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

2.1. Phương thức: Xét tuyển.

+ Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

+ Tổ chức tuyển sinh trẻ 5 tuổi trước (đảm bảo phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn quận) sau đó tiến hành tuyển sinh các lứa tuổi còn lại.

Nếu số trẻ đăng ký xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao: Nhận hết.

Nếu số trẻ đăng ký xét tuyển vượt quá chỉ tiêu:

+ Nhận hết trẻ DT1, sau đó mới xét tiếp DT2 và DT3.

+ Nếu trong cùng diện xét tuyển vượt quá số trẻ cho phép: Nhà trường xin ý kiến chỉ đạo cấp trên.

2.2. Đối tượng: Học sinh chưa đi học, sinh sống trên địa bàn phường Quỳnh Lôi thuộc các đối tượng:

+ Đối tượng 1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi.

+ Đối tượng 2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi.

+ Đối tượng 3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn phường Quỳnh Lôi.

3. Độ tuổi dự tuyển:

-Trẻ Nhà trẻ 2 tuổi (sinh năm 2020): 50 trẻ

- Trẻ Mẫu giáo bé 3 tuổi (sinh năm 2019): 40 trẻ

- Trẻ Mẫu giáo lớn 5 tuổi (sinh năm 2017): 02 trẻ

4. Địa bàn tuyển sinh: (Theo Kế hoạch số 129/KH-UBND quận)

Phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

5. Chỉ tiêu:

Theo Kế hoạch số 129/KH-UBND quận ngày 19/5/2022:

- Số trẻ điều tra trên địa bàn phường chưa đi học: 298 trẻ

- Chỉ tiêu tuyển mới

+ Số lớp: 03

+ Số học sinh: 92

Trong đó:

+ Nhà trẻ (Số lớp: 02. Số HS: 50);

+ Mẫu giáo bé (Số lớp: 01. Số HS: 40);

+ Mẫu giáo nhỡ (Số lớp: 0. Số HS: 0);

+ Mẫu giáo lớn (Số lớp: 0. Số HS: 02).

6. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

 - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an) hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.

7. Thời gian tuyển sinh:

7.1. Tuyển sinh trực tuyến: (Đăng ký tỷ lệ: 100%)

- Hoàn thành cấp mã cho cha mẹ học sinh trước ngày 27/5/2022.

          - Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường Mầm non: từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022.

7.2. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2022.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: CMHS có thể đối chiếu hồ sơ tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, thời gian đối chiếu hồ sơ đến hết ngày đến hết đến 17h00 ngày đến hết ngày 18/7/2022.

- Ngày 19/7/2022, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, đề xuất phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT báo cáo UBND quận xin được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7 đến hết ngày 22/7/2022. (tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao)

- Hoàn thành cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhât ngày 23/7/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm

1.1Ban Giám hiệu:

            Chủ động phối hợp với UBND và Công an trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường Quỳnh Lôi; chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyên sinh do Sơ GDĐT, phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn.

          Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận Hai Bà Trưng quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điu kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

          Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CB-GV-NV và CMHS về tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp.

          Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

           Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình Trưởng phòng GDĐT quận Hai Bà Trưng ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là  đồng chí Phó Hiệu trưởng, Thư ký là giáo viên và 05 ủy viên. Hội đồng tuyển sinh gồm có 09 người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công băng, đúng chỉ tiêu được giao.  

          Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

           Trong quá trình tuyển sinh ban lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh và học sinh.

1.2. Hội đồng tuyển sinh nhà trường:

          Cấp mã cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho con theo đúng qui định.

           Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh,...trong Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, Giấy xác nhận thông tin về cư trú {Mu CT07 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an. Kèm theo Phụ lục II hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, xác nhận thông tin cư trú của Bộ Công an), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chỉnh khai sinh và S hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú, Giấy xác nhận thông tin v cư trú) và h sơ tuyn sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

           Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường Quỳnh Lôi và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyến sinh năm học 2022 - 2023 vn còn ảnh hưởng bởi dịch Covỉd-19, có phương ản dự phòng trong công tác tuyên sinh, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19).

            Lãnh đạo, Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

             Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND phường, báo cáo kết quả với phòng GD&ĐT quận.

*Phân công nhiệm vụ cụ thể:

S

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ trong HĐTS

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Bà: Lê Thị Hương Giang

Chủ tịch

Chỉ đạo chung.

Ký hồ sơ.

Báo cáo tuyển sinh lên PGD.

 

2

Bà: Trần Thị Kiều Anh

Phó CT

Quản lý hướng dẫn, tiếp đón phụ huynh. Kiểm tra hồ sơ khối NT.

 

3

Bà: Nguyễn T Thanh Hường

Thư ký

Tổng hợp số liệu. Đóng dấu. Quản lý cập nhật thông tin tuyển sinh.

 

4

Bà: Lê Thị Thùy Dương

Ủy viên

 

Tuyển sinh, nhập dữ liệu MGL, MGN.

Cập nhật thông tin tuyển sinh trực tuyến. Hỗ trợ phụ huynh có nhu cầu tuyển sinh trực tuyến khối MG lớn.

 

5

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ủy viên

Tuyển sinh khối Mẫu giáo bé, phụ trách cập nhật thông tin tuyển sinh trực tuyến. Hỗ trợ phụ huynh có nhu cầu tuyển sinh trực tuyến. Nhập danh sách học sinh khối MGB.

 

6

Bà: Đỗ Thị Thu Hương

Ủy viên

Tuyển sinh khối Nhà trẻ

Kiểm tra hồ sơ khối Nhà trẻ.

 

7

Bà: Nguyễn T Tuyết Thanh

Ủy viên

Tuyển sinh khối MG bé

Kiểm tra hồ sơ khối MG bé

 

8

Ông: Nguyễn Đức Quang

Ủy viên

Tiếp đón, hướng dẫn phụ huynh.

 

9

Bà: Trần Thị Thái Hà

Ủy viên

Tiếp đón, hướng dẫn phụ huynh. Nhập danh sách học sinh khối Nhà trẻ.

 

1.3. Cha mẹ học sinh: Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyển sinh đảm bảo an toàn, công bằng.

1.4. Đề nghị UBND phường: Phối hợp trong công tác điều tra số trẻ và tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn phường Quỳnh Lôi.

          2. Chế độ báo cáo:

Thực hiện chế độ báo cáo ngày, báo cáo nhanh, báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh về phòng Giáo dục và Đào tạo quận theo quy định.

           Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND phường Quỳnh Lôi và báo cáo với phòng GDĐT.

          Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường MN Quỳnh Lôi, đề nghị các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các bộ phận báo cáo về Hội đồng tuyển sinh nhà trường để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận;

- Đảng ủy phường Quỳnh Lôi;

- UBND phường Quỳnh Lôi;

- Lưu: VT, HĐTS.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-MNQL ngày 25/5/2022)

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

 thực hiện

 1.  

Trước 08/4/2022

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến (Mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn...)

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Giáo viên khối MG lớn

 1.  

Trước ngày 15/4/2022

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Giáo viên khối MG lớn

 1.  

Ngày 10/5/2022

Nộp phòng GD&ĐT (Dự thảo) Kế hoạch công tác tuyển sinh; dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh trường.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Hội đồng tuyển sinh

 1.  

Trước ngày

26/5/2022

Nộp kế hoạch tuyển sinh; Tờ trình Hội đồng tuyển sinh về phòng GD&ĐT (theo cấp học).

 

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Đ/c Hường

Hoàn thành cấp mã học sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh(Mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo).

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Giáo viên khối MG lớn

 1.  

Ngày

26/5/2022

(DK) Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Chậm nhất

Ngày 27/5/2022

Nhận chỉ tiêu tuyển sinh của các trường vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Ngày

02/6/2022

Nhận quyết định Hội đồng tuyển sinh.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Ngày

 04/6/2022

Nhận kế hoạch tuyển sinh của các quận, trên cổng thông tin điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Từ ngày 10/6

đến 12/6/2022

Thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố (Lần 1)

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Trước ngày

20/6/2022

Nhận chỉ tiêu tuyển sinh của các trường vào hệ thống tuyển sinh (nếu có)

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh CMHS

 1.  

Từ ngày 18/6

đến 20/6/2022

Thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố (Lần 2)

(Sở GDĐT đóng hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ ngày 21/6 đến 30/6/2022 để chuẩn bị vận hành chính thức)

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh, CMHS

 1.  

Từ ngày 01/7 đến hết ngày 09/7/2022

CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường Mầm non: từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2022

Tuyển sinh học sinh trực tiếp vào trường mầm non.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Ngày 19/7/2022

Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 1.  

Từ ngày 21/7 đến hết ngày 22/7/2022

Tuyển sinh học sinh trực tiếp vào trường đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung - nếu có).

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh Ban tuyển sinh

 1.  

Ngày 23/7/2022

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh Ban tuyển sinh

 1.  

Ngày

29/7/2022

Nộp Phòng GDĐT báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

- Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Giang

- Bộ phận thực hiện: Ban tuyển sinh

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÔI
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Hôm qua : 331
Tháng trước : 3.393