A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2022

hực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022;

Trường Mầm non Quỳnh Lôi xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 tại trường MN Quỳnh Lôi năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022;

Trường Mầm non Quỳnh Lôi xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 tại trường MN Quỳnh Lôi năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích:

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường; trách nhiệm của viên chức trong việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, quản lý tài liệu điện tử.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; đưa việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định của Nhà nước. Đưa công tác văn thư, lưu trữ của các nhà trường đi vào nề nếp, khoa học, đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của trường.

 1. Yêu cầu:

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2022 và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đạt hiệu quả.

Đưa nội dung thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ thành một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với viên chức, đánh giá thi đua hàng năm đối với cá nhân, tập thể.

Tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đặc biệt là việc lập hồ sơ điện tử.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

 1. Nhiệm vụ thường xuyên
  1. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ
 1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Tiếp tục tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về công tác văn

 

thư, lưu trữ như: các văn bản hướng dẫn của ngành, của thành phố về công tác văn thư, lưu trữ đến các đồng chí liên quan bằng nhiều hình thức như: bản tin nội bộ trường, cổng thông tin điện tử của đơn vị; hội nghị tập huấn, triển khai sơ kết, tổng kết,....

b. Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

Tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung, thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường (nếu có) như: Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của trường MN Quỳnh Lôi.

Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 15/3/2022

 1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

          Tham dự tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác văn thư, lưu trữ trong đó tập trung vào các nội dung: quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý văn bản mật.

          Phối hợp với phòng Nội vụ đề xuất UBND quận các nội dung tập huấn, đối tượng tham gia tập huấn; cử CBCCVC, người lao động tham gia tập huấn theo kế hoạch của UBND quận.

            Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho viên chức thuộc thẩm quyền; gửi kế hoạch, nội dung tập huấn về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, hướng dẫn trước khi tổ chức tập huấn (nếu có).

            Thời gian hoàn thành trong quý III/2022

 1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ

Đẩy mạnh công tác kiểm tra hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các cá nhân thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

Xây dựng kế hoạch tự kiếm tra

Thời gian thực hiện: Xong trong quý IV/2022

  1.  Thực hiện hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
 1. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ văn thư:

   Soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, đến; lập danh mục hồ sơ; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu.

    Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử phục vụ công việc.

 1. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ

   Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử; tổ chức hủy tài liệu hết giá trị theo quy định.

Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ

           Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, bố trí biên chế đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức làm công tác lưu trữ theo quy định hiện hành.

           Bố trí viên chức làm văn thư, lưu trữ theo quy định.

  1.  Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động văn thư, lưu trữ; triển khai thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ điện tử, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo kế hoạch của UBND quận.

           Đẩy mạnh việc lập hồ sơ điện tử và thu thập hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Xây dựng cơ sở dữ liệu để quán lý tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

1.5 Kinh phí thực hỉện công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đối với kinh phí về công tác văn thư; Điều 39 của Luật Lưu trữ đối với kinh phí về công tác lưu trữ.

 1. Nhiệm vụ trọng tâm

           Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

           Trường sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong việc quản lý văn bản, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử.

            Thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

           Triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND quận.

 1. GIẢI PHÁP THỰC HỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

           Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, viên chức, người lao động.

           Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và viên chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

           Đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu hiện nay.

           Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

           Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ của nhà trường.

 1.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           Căn cứ kế hoạch của UBND quận xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của trường MN Quỳnh Lôi đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

           Ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 vào công tác văn thư, lưu trữ.

           Phân công viên chức: Nguyễn Thị Thanh Hường làm công tác văn thư lưu trữ phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại đơn vị (Có bằng Trung cấp văn thư và trung cấp sự phạm mầm non); Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho viên chức và người làm công tác lưu trữ theo quy định hiện hành.

           Báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 trước ngày 05/11/2022; Báo cáo kết quả sử dụng dịch vụ lưu trữ trước ngày 05/12/2022; Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 trước ngày 05/01/2023. Các báo cáo gửi về UBND quận qua phòng Nội vụ quận.

              Trên đây là kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của trường MN Quỳnh Lôi năm 2022. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 133
Hôm qua : 42
Tháng trước : 2.234